Bảng Milimet sang Thước Anh

Milimet Thước Anh
0mm 0.00yd
1mm 0.00yd
2mm 0.00yd
3mm 0.00yd
4mm 0.00yd
5mm 0.01yd
6mm 0.01yd
7mm 0.01yd
8mm 0.01yd
9mm 0.01yd
10mm 0.01yd
11mm 0.01yd
12mm 0.01yd
13mm 0.01yd
14mm 0.02yd
15mm 0.02yd
16mm 0.02yd
17mm 0.02yd
18mm 0.02yd
19mm 0.02yd
Milimet Thước Anh
20mm 0.02yd
21mm 0.02yd
22mm 0.02yd
23mm 0.03yd
24mm 0.03yd
25mm 0.03yd
26mm 0.03yd
27mm 0.03yd
28mm 0.03yd
29mm 0.03yd
30mm 0.03yd
31mm 0.03yd
32mm 0.03yd
33mm 0.04yd
34mm 0.04yd
35mm 0.04yd
36mm 0.04yd
37mm 0.04yd
38mm 0.04yd
39mm 0.04yd
Milimet Thước Anh
40mm 0.04yd
41mm 0.04yd
42mm 0.05yd
43mm 0.05yd
44mm 0.05yd
45mm 0.05yd
46mm 0.05yd
47mm 0.05yd
48mm 0.05yd
49mm 0.05yd
50mm 0.05yd
51mm 0.06yd
52mm 0.06yd
53mm 0.06yd
54mm 0.06yd
55mm 0.06yd
56mm 0.06yd
57mm 0.06yd
58mm 0.06yd
59mm 0.06yd
Milimet sang Thước Anh
Start
Increments
Accuracy
Format
Hoán đổi đơn vị In bảng
< Giá trị nhỏ hơn Giá trị lớn hơn >
Bảng chuyển đổi đơn vị đo lường Ứng dụng công cụ chuyển đổi trên điện thoại di động Bảng Nhiệt độ Bảng Trọng lượng Bảng Chiều dài Bảng Diện tích Bảng Thể tích Bảng Tốc độ Bảng Thời gian