Bảng chuyển đổi Dặm biển

Sử dụng ô tìm kiếm để tìm công cụ chuyển đổi đơn vị đo lường theo yêu cầu của bạn

Dặm biển

Một dặm biển là 6.080 thước - hoặc ba hải lý (mỗi dặm à 6.080 feet). Lưu ý rằng cũng có Dặm Mỹ, dặm Anh và dặm biển Anh, trong đó tất cả đều khác nhau.