కిలోమీటర్స్ నుండి సముద్ర మైళ్ళు కన్వర్షన్

సముద్ర మైళ్ళురకము కంటే ఎక్కువ ఉన్నాయి. దయచేసి క్రింది పట్టిక నుండి సరియిన విచలనాన్ని ఉపయోగించండి.

  1. కిలోమీటర్స్ నుండి యుకె సముద్ర మైళ్ళు

  2. కిలోమీటర్స్ నుండి ుఎస్ సముద్ర మైళ్ళు

  3. కిలోమీటర్స్ నుండి అంతర్జాతీయ సముద్ర మైళ్ళు

కిలోమీటర్స్

కిలోమీటరు అనేది మెట్రిక్ వ్యవస్థ లో పొడవుయొక్క ఒక యూనిట్ మరియు అది మీటర్లు వెయ్యవవంతుకు సమానం.

1కిమీ అనేది 0.6214 మైళ్ళు కు సమానం.

సముద్ర మైళ్ళు