તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ટ્રિનીદાદ અને ટોબેગો ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ટ્રિનીદાદ અને ટોબેગો ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ત્રિનિદાદ અને ટોબેગો 19 યુએસ સેન્ટ બરાબર છે. યુએસ ડોલર થી અલગ કરવા માટેવપરાતું પ્રતીક $ સાઇન અથવા ટીટી$ છે. ચલણ, 1¢, 5¢, 10¢ અને 25¢ માં આવે છે અને ઓછા વપરાતા 50¢ અને $1 સિક્કામાં આવે છે. બેંકનોટ $1, $5, $10, $20, $50 અને $100 બિલમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: