તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

તાંઝાનિયન શિલિંગ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

તાંઝાનિયન શિલિંગ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ટાંઝાનિયન શિલિંગીમાં રકમ x/y ના બંધારણ માં લખાયેલ છે. x એ 1 શિલિંગીથી વધું રકમ છે અને y સેન્ટી ની રકમ છે. એક સમાન અથવા હાયફન સંકેત શૂન્ય રજૂ કરે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 50 સેન્ટી =/50 અથવા -/50, જ્યારે 100 શિલિંગી 100/= અથવા 100/- તરીકે લખવામાં આવે છે. આ શિલિંગી સિક્કા 50, 100 અને 200 શિલિંગી અને બેંકનોટ 500, 1000, 2000, 5000 અને 10000 શિલિંગી માં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: