તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સાઉથ આફ્રિકન રેન્ડ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સાઉથ આફ્રિકન રેન્ડ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

રેન્ડ પ્રજાસત્તાક દક્ષિણ આફ્રિકાનું સત્તાવાર ચલણ છે. તે નામ શબ્દ "વીટવોટરસરાન્ડ" અથવા રિજ ઓફ વ્હાઇટ વોટર, રિજ પરથી, જે જોહાનિસબર્ગમાં બનેલ છે તેના નામ પરથી નોંધાયો છે. સિક્કાઓ 10સી, 20સી, 50સી અને રેન્ડ1, રેન્ડ2, રેન્ડ5 ના રેન્ડ સિક્કા માં મેળવી શકાય છે. બેંકનોટ રેન્ડ10, રેન્ડ20, રેન્ડ50, રેન્ડ100 અને રેન્ડ200 ના બીલમાં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: