તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

સામોન તાલા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

સામોન તાલા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

સામોન ચલણ સેન્ટ્રલ બેન્ક ઓફ સમોઆ દ્વારા બહાર પાડવામાં અને નિયમન કરવામાં આવે છે. સિક્કાઓ 1 અને 2 ટાલા સિક્કા સાથે 10, 20 અને 50 સેને માં આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 ટાલા બીલ માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: