તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ફિજીયન ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ફિજીયન ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ફિજીયન ડોલર ફીજીનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક ફિજીયન ડોલર 100 સેન્ટમાં વિભાજિત થાય છે. સિક્કા 5, 10, 20 અને 50 સેન્ટ તેમજ 1 અને 2 ડોલર માં આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 200 ડોલર માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: