તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

નામિબિયન ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

નામિબિયન ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

નામિબિયન ડોલર નામિબિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક નામિબિયન ડોલર 100 સેન્ટ બરાબર છે. સિક્કા 5, 10 અને 50 સેન્ટના તેમજ 1, 5 અને 10 નામિબિયન ડોલરના આવે છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100 અને 200 નામિબિયન ડોલરમાં વહેંચાયેલ આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: