તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મોલ્ડોવન લેઉ →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મોલ્ડોવન લેઉ

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મોલ્ડોવન લેઉ મોલ્ડોવાનું સત્તાવાર ચલણ છે, ટ્રાન્સનિસ્ટ્રિઆ વિસ્તારમાં સિવાય જ્યાં ટ્રાન્સનિસ્ટ્રિઅન રૂબલ વપરાય છે. એક મોલ્ડોવન લેઉ 100 બાની બરાબર છે. સિક્કા 1, 5, 10, 25 અને 50 બાની માં બહાર પાડવામાં આવે છે અને બેંકનોટ 1, 5, 10, 20, 50, 100, 500 અને 1000 લેઇમાં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: