તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મલાવિયન ક્વાચા →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મલાવિયન ક્વાચા

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મલાવિયન ક્વાચા માલાવીનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક મલાવિયન ક્વાચા 100 તંબાલા બરાબર છે. ઉપયોગમાં લેવાતા મુખ્ય સિક્કા 1, 5 અને 10 ક્વાચા છે પરંતુ 1, 2, 5, 10, 20 અને 50 તંબાલા પણ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. બેંકનોટ 20, 50, 100, 200, 500 અને 1000 ક્વાચા માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: