તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

મલાગસી અરીઆરી →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

મલાગસી અરીઆરી

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

મલાગસી અરીઆરી મેડાગાસ્કરનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક માલાગેસી અરીઆરી પાંચ અરીમ્બીલાન્જા બરાબર છે. આથી તે વિશ્વમાં એકમાત્ર બે બિન-દશાંશ ચલણ બનાવે છે (અન્ય મોરીશેનિયન ઓગુયા છે.) સિક્કા 1, 2, 4, 5, 10, 20 અને 50 અરીઆરી તેમજ 1 અને 2 અરીમ્બીલાન્જામાં આવે છે. બેંકનોટ 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 અને 10000 માલાગેસી અરીઆરી માં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: