તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

લિબેરિયન ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

લિબેરિયન ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

લાઇબેરિયન ડોલર લાઇબેરિયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક લાઇબેરિયન ડોલર 100 સેન્ટનું બને છે. સિક્કા 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટના તેમજ 1 ડોલરના બહાર પાડવામાં આવે છે. બેંકનોટ 5, 10, 20, 50 અને 100 લાઇબેરિયન ડૉલરમાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: