તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

હોંગ કોંગ ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

હોંગ કોંગ ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

હોંગ કોંગ ડૉલર હોંગ કોંગનું ચલણ છે. તે 100 સેન્ટમાં વિભાજિત થાય છે. ઉપલબ્ધ સિક્કા 10, 20, અને 50 સેન્ટ ના સિક્કા અને 1, 2, 5, અને 10 ડોલરના સિક્કા છે. બેંકનોટ 10, 20, 50, 100, 500, અને 1000 ડોલરમાં ઉપલબ્ધ છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: