તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

ગાયનિસ ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

ગાયનિસ ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

ગાયનિસ ડોલર ગયાનું સત્તાવાર ચલણ છે. એક ગાયનિસ ડોલર 100 સેન્ટના બને છે. સિક્કા 1, 5 અને 10 ડોલરમાં આવે છે. બેંકનોટ 20, 100, 500, 1000 અને 5000 ગાયનિસ ડોલરમાં બહર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: