તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બ્રુનેઇ ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બ્રુનેઇ ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

આ બ્રુનેઇ ડોલર બ્રુનેઇનું સત્તાવાર ચલણ છે. તે સાથે સાથે સિંગાપુર માં સિંગાપુર ડૉલર સાથે પણ વપરાય છે. એક સો સેન અથવા સેન્ટ એક બ્રુનેઇ ડોલર બનાવે છે. સિક્કા 1, 5, 10, 20 અને 50 સેન્ટના આવે છે અને બેંકનોટ $1, $5, $10, $20, $25, $50, $100 $500, $1000 અને $10000 માં ઉપલબ્ધ છે. આ બ્રુનેઇ ડોલર 1:1 ના ગુણોત્તર થી સિંગાપુર ડૉલર પર નભેલું છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: