તમારા જરૂરી મેટ્રિક રુપાંતર કરનાર શોધવા માટે શોધ બોક્સ વાપરો

બરમુડિયન ડોલર →

આ પૃષ્ઠની છેલ્લા સુધારાની તારીખ:: રવી 22 જુલાઇ 2018

બરમુડિયન ડોલર

વિશ્વવ્યાપી ઉપયોગ:

વર્ણન:

આ બર્મુડિયન ડોલર બર્મુડાનું ચલણ છે. દરેક ડોલર 100 સેન્ટના બને છે અને તે યુએસ ડોલર પર નભેલું છે. યુએસ ડોલરનો ઉપયોગ બર્મુડા ઘણી વખત થાય છે, પરંતુ બર્મુડિયન ડોલર માત્ર બર્મુડામાં જ વપરાય છે. સિક્કા એક ડોલર તેમજ 1, 5, 10, 25 અને 50 સેન્ટના આવે છે. બેંકનોટ 2, 5, 10, 20, 50 અને 100 બર્મુડિયન ડોલરમાં બહાર પાડવામાં આવે છે.

મુળ:

ઘટક એકમો:

Date introduced:

Central bank:

Printer:

Mint: