చదరపు అడుగులు నుండి ఎకరాలు కన్వర్షన్

బుక్‌మార్క్ పేజి ఎకరాలు నుండి చదరపు అడుగులు (స్వాప్ యూనిట్లు)

ఫార్మాట్
ఖచ్చితత్వము

గమనిక: భిన్నముతో కూడిన ఫలితాలు సమీప 1/64 కు సవరించబడినవి. మరింత ఖచ్చితమైన సమాధానం కొరకు దయచేసి ఈ ఫలితం పైభాగము నుండి,  ’దశాంశా’న్ని ఎంచుకోండి.

గమనిక: ఫలితం పైభాగాన ఎంపికల నుండి కావలసిన గణనీయమైన గణాంకాల యొక్క సంఖ్యను ఎంచుకోవడం ద్వారా ఈ సమాధానం యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని మీరు పెంచవచ్చు లేదా తగ్గించవచ్చు.

గమనిక: ఒక స్పష్టమైన దశాంశ ఫలితం కొరకు దయచేసి ఫలితం పైభాగాన ఎంపికల నుండి ’దశాంశాన్ని’ ఎంచుకోండి.

సూత్రాన్ని చూపండి
ac =
ft² * 0.000022957
 
 
 
వర్కింగ్ ను చూపండి
ఫలితాన్ని ఘాతీయ రూపంలో చూపండి
మరింత సమాచారం: చదరపు అడుగులు
చదరపు అడుగులు నుండి ఎకరాలు టేబుల్స్ -
చదరపు అడుగులు ఎకరాలు
0ft² 0.00ac
1ft² 0.00ac
2ft² 0.00ac
3ft² 0.00ac
4ft² 0.00ac
5ft² 0.00ac
6ft² 0.00ac
7ft² 0.00ac
8ft² 0.00ac
9ft² 0.00ac
10ft² 0.00ac
11ft² 0.00ac
12ft² 0.00ac
13ft² 0.00ac
14ft² 0.00ac
15ft² 0.00ac
16ft² 0.00ac
17ft² 0.00ac
18ft² 0.00ac
19ft² 0.00ac
చదరపు అడుగులు ఎకరాలు
20ft² 0.00ac
21ft² 0.00ac
22ft² 0.00ac
23ft² 0.00ac
24ft² 0.00ac
25ft² 0.00ac
26ft² 0.00ac
27ft² 0.00ac
28ft² 0.00ac
29ft² 0.00ac
30ft² 0.00ac
31ft² 0.00ac
32ft² 0.00ac
33ft² 0.00ac
34ft² 0.00ac
35ft² 0.00ac
36ft² 0.00ac
37ft² 0.00ac
38ft² 0.00ac
39ft² 0.00ac
చదరపు అడుగులు ఎకరాలు
40ft² 0.00ac
41ft² 0.00ac
42ft² 0.00ac
43ft² 0.00ac
44ft² 0.00ac
45ft² 0.00ac
46ft² 0.00ac
47ft² 0.00ac
48ft² 0.00ac
49ft² 0.00ac
50ft² 0.00ac
51ft² 0.00ac
52ft² 0.00ac
53ft² 0.00ac
54ft² 0.00ac
55ft² 0.00ac
56ft² 0.00ac
57ft² 0.00ac
58ft² 0.00ac
59ft² 0.00ac
Start
Increments
Accuracy
Format
ప్రింట్ టేబుల్
< అల్ప విలువలు పెద్ద విలువలు >

చదరపు అడుగులు

మెట్రిక్ పదాలలో, ఒక చదరపు అడుగు అనేది 0.3048 మీటర్ల పొడవుగల భుజాలతో కూడిన ఒక చతురస్రం. ఒక చదరపు అడుగు అనేది 0.09290304 చదరపు మీటర్లకు సమానం.

ac =
ft² * 0.000022957
 
 
 

ఎకరాలు

ఆంగ్ల భాష-మాట్లాడు దేశాలలో వాడబడిన వైశాల్యం యొక్క యూనిట్ (4840 చదరపు గజాలు)

మెట్రిక్ కన్వర్షన్ టేబుల్ మొబైల్ ఫోన్ కన్వర్టర్ ఆప్ వైశాల్యము ఉష్ణోగ్రత బరువు పొడవు పరిమాణము వేగం సమయం