Këmbë në minutë në Milje në ditë tabelat

Këmbë në minutë Milje në ditë
0ft/min 0.00miles/day
1ft/min 0.27miles/day
2ft/min 0.55miles/day
3ft/min 0.82miles/day
4ft/min 1.09miles/day
5ft/min 1.36miles/day
6ft/min 1.64miles/day
7ft/min 1.91miles/day
8ft/min 2.18miles/day
9ft/min 2.45miles/day
10ft/min 2.73miles/day
11ft/min 3.00miles/day
12ft/min 3.27miles/day
13ft/min 3.55miles/day
14ft/min 3.82miles/day
15ft/min 4.09miles/day
16ft/min 4.36miles/day
17ft/min 4.64miles/day
18ft/min 4.91miles/day
19ft/min 5.18miles/day
Këmbë në minutë Milje në ditë
20ft/min 5.45miles/day
21ft/min 5.73miles/day
22ft/min 6.00miles/day
23ft/min 6.27miles/day
24ft/min 6.55miles/day
25ft/min 6.82miles/day
26ft/min 7.09miles/day
27ft/min 7.36miles/day
28ft/min 7.64miles/day
29ft/min 7.91miles/day
30ft/min 8.18miles/day
31ft/min 8.45miles/day
32ft/min 8.73miles/day
33ft/min 9.00miles/day
34ft/min 9.27miles/day
35ft/min 9.55miles/day
36ft/min 9.82miles/day
37ft/min 10.09miles/day
38ft/min 10.36miles/day
39ft/min 10.64miles/day
Këmbë në minutë Milje në ditë
40ft/min 10.91miles/day
41ft/min 11.18miles/day
42ft/min 11.45miles/day
43ft/min 11.73miles/day
44ft/min 12.00miles/day
45ft/min 12.27miles/day
46ft/min 12.55miles/day
47ft/min 12.82miles/day
48ft/min 13.09miles/day
49ft/min 13.36miles/day
50ft/min 13.64miles/day
51ft/min 13.91miles/day
52ft/min 14.18miles/day
53ft/min 14.45miles/day
54ft/min 14.73miles/day
55ft/min 15.00miles/day
56ft/min 15.27miles/day
57ft/min 15.55miles/day
58ft/min 15.82miles/day
59ft/min 16.09miles/day
Këmbë në minutë në Milje në ditë
Start
Increments
Accuracy
Format
Njësitë e këmbyera Printo tabelën
< Vlera më të Ulëta Vlera më të larta >
Tabelat e konvertimit metrik Applikacione konvertimi për celularë Shpejtësia tabela temperaturë tabela Pesha tabela gjatësi tabela Zonë tabela Vëllim tabela Koha tabela